Feature image

19個港鐵站玩死你 將軍澳鰂魚涌美孚上水梗有份

唔少香港人日日返工放工都搭港鐵,成日都要迫上車、轉車、追車,如果將呢啲情景化成比賽,各位打工仔差唔多日日都要被迫參加,稍為體力不足都難以完成。

你又知唔知每個港鐵轉車站,都可以代表一項比賽?究竟大家每日參加咗幾多項?

文:Nic Chan

相關文章