GTG: GOT TO GO 走先啦 20個常用英文簡寫

GTG: GOT TO GO 走先啦 20個常用英文簡寫

平日返工咁辛苦,都係想食餐好啫。如果去到一間高級餐廳,位又唔識攞,餐又唔識叫,到時真係失禮死人!今次同大家介紹去餐廳必講嘅十句說話,快啲學咗佢,到時就唔洗口啞啞喇!

相關文章