BB入住私家醫院 埋單隨時過萬 保住爸媽荷包 小朋友要買保險 | 保險攻略

BB入住私家醫院 埋單隨時過萬 保住爸媽荷包 小朋友要買保險 | 保險攻略

【BB入住私家醫院 埋單隨時過萬】自從我自己都有了小朋友之後,自自然然接觸到更多家長,也遇上不少小朋友住院案例。小朋友買保險,能幫補住院費一大截。

撰文:屈智媚Amy Wat |圖片:visualhunt

相關文章