All posts by 經濟一週

鬧人時又不失霸氣  10句粗口以外的鬧人英文

鬧人時又不失霸氣 10句粗口以外的鬧人英文

帝舵新推復古青銅Black Bay   定價$30,000以下  有潛力變炒錶

帝舵新推復古青銅Black Bay 定價$30,000以下 有潛力變炒錶

台灣達人阿滴英語 網絡潮語即學即用

台灣達人阿滴英語 網絡潮語即學即用

要知什麼Size 手錶最啱自己 原來咁樣睇

要知什麼Size 手錶最啱自己 原來咁樣睇

一次學晒   Starbucks買咖啡必備英語

一次學晒 Starbucks買咖啡必備英語

心郁郁想換錶? 4款升級版中價錶Rolex超Cool!

心郁郁想換錶? 4款升級版中價錶Rolex超Cool!

常犯英文發音錯誤  小心包心菜變垃圾

常犯英文發音錯誤 小心包心菜變垃圾

初次買錶  預多少Budget?

初次買錶 預多少Budget?