feature-image

7‧1後樓市玩法有變 儲定錢等買平樓啦!

Anthony Sir:

你好,特首選舉塵埃落定,依你看候任特首林鄭月娥的房屋政策是否有建設性?樓價會否因而下跌?我自己仍未買樓,之前錯失好幾次機會,將來會否有機會可以買平樓上車? 

讀者Wai Tam

 

林鄭當選樓價會唔會跌?未必會!會否有機會可以買平樓?會!

 

文:1% Anthony

 

 

相關文章