Feature image_NEW

你有冇試過 不要做令自己後悔的事

瑪麗
瑪嘉烈
嘉諾撒
聖保祿
威爾斯
伊利沙伯
博愛
仁濟
仁安
港安

其實依家我都仲未講得哂,而除左醫生護士救護員,我都唔知有幾多人可以。

文章授權:電視汁撈飯

 

相關文章