sayno600x1000

唔識拒絕人會好辛苦 8個得體兼聰明的SAY NO 方法

撰文:K.K.

同事A:「十萬火急!!!你平時最好人,幫吓手得唔得啫?」

朋友B:「喂係咪friend先?係就幫吓啦~~~」

你:「⋯⋯其實⋯⋯我⋯⋯」(T^T)

相關文章