NFT新手指南|4大類+4大審核標準 發掘潛力NFT項目並不難

NFT新手指南|4大類+4大審核標準 發掘潛力NFT項目並不難

虛擬投資

廣告

NFT即非同質化代幣(non-fungible token),但到底是什麼?黎皓天(Sky)分享,如何去理解這個概念,以及NFT延伸出來的板塊。若要提高對NFT的了解程度,Sky主張「買一隻、賣一隻、整一隻」,他亦推薦數個具潛力的項目及挑選項目的準則。

Sky指出,現時身處的世界是中心化(centralised)的,即資訊控制權、內容存取權由中心化的持份者掌控,例如銀行、社交平台;一旦這些機構倒閉,曾經擁有的數據、內容都會消失,而且不再屬於某一個人。

他繼而指出,區塊鏈(bloakchain)和NFT的出現,最核心宗旨就是去中心化,去除中間人的角色,例如使用有智能合約技術(smart contract)。

Sky認為,了解NFT前,必需知道上述的背景,

「若只用一句話來定義NFT,就是Ownership proof of digital goods(虛擬資產證明權),即一個證明虛擬圖片屬於你的證明。」

他舉例,在現實中,一幅名畫是「non-fungible」(不可取代的),世上只有一幅,而貨幣是「fungible」(可取代的),因有固定的價值,而且供應很多。

在虛擬世界之中,NFT是一樣不可取代的的虛擬資產,獨一無異、具稀缺性;而虛擬貨幣就是可取代的,「就似比特幣,你和我分別擁有一粒比特幣,我們得到的價值是一樣的」。

 NFT新手指南|4大類+4大審核標準 發掘潛力NFT項目並不難
(圖片來源:istock)

NFT四種類

Sky提到,NFT可分為四個,分別是藝術品(Artwork)、打機賺錢的GameFi,以及元宇宙(metaverse)。

他逐一加以解說。

閱讀全文:https://www.patreon.com/posts/61878289

美股、加密貨幣成新趨勢,想了解但無從入手﹖港股又點做先可以趨吉避凶﹖經一全新推出patreon訂閱號【經一共肥計劃】,訪問業內專家獨家俾料,提供深入淺出分析;影片、專欄、文字報道各適其適。而家有早鳥優惠,每月10美元,點擊連結,就可以早訂早享受﹗

【共肥不自肥,賺錢預埋你﹗】

patreon訂閱號【經一共肥計劃】

https://www.patreon.com/EDfattogether?fan_landing=true

立即加入「經一共肥計劃」

每日低至~$2!全年訂閱最著數

全新訂閱計劃內容將全面升級!由港股美股到加密貨幣,經一特別搜集業內專家撰文分析,深入淺出拆解脈絡。


利用Python 搵出強勢港股,成為經一會員即可體驗,無需編程知識!!

圖片來源:istock